Avis legal

AVÍS LEGAL

TITULAR DE LA WEB

El lloc web www.marpuig.com, (d’ara endavant el lloc web) és propietat de MAR PUIG ESTEBAN, amb domicili en Pl. ORIENT, 3, 43700, EL VENDRELL, Espanya, amb NIF/CIF 47764002V. Comercialitza els seus productes baix nom comercial de MAR PUIG FISIOTERÀPIA INTEGRAL PER LA DÓNA, (d’ara endavant EL PRESTADOR).

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició aquest text on li proporcionem tota la informació que considerem rellevant per protegir els seus drets, la seva seguretat, i establir les condicions d’ús per al compliment normatiu.

OBJECTE

EL PRESTADOR, responsable del lloc web, posa a la disposició de l’USUARI el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), i oferir tota la informació que considerem rellevant per protegir els seus drets i la seva seguretat.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant L’USUARI), comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol altres disposicions legals que fos aplicable.

EL PRESTADOR es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement de l’USUARI aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del PRESTADOR, per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas d’accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel.: (34) 699 03 12 64.
Email: marpuigesteban@gmail.com
Adreça postal: C/LA RAMBLA, 22, 1r 2a, 43700, EL VENDRELL, TARRAGONA, ESPANYA.
Totes les notificacions i comunicacions entre L’USUARI i EL PRESTADOR es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS D’ACCÉS I D’US

L’accés a la WEB per part de l’USUARI, té caràcter lliure i gratuït.

Quan sigui necessari que L’USUARI es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, la recollida, el tractament i, si escau, la cessió o l’accés de les dades personals de l’USUARI serà aplicable el que es disposa en la Política de Privadesa establerta en el lloc web.

Queda prohibida la contractació de productes a través el lloc web per part de menors de 16 anys, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.

Si per a la compra d’un producte en el lloc web, L’USUARI hagués de procedir al seu registre o facilitar dades personals, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Com a conseqüència del registre, es dotarà/triarà a l’USUARI d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, L’USUARI és responsable de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades pel PRESTADOR, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes.

Serà responsabilitat de l’USUARI la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’USUARI.

En virtut de l’anterior, és obligació de  L’USUARI notificar de forma immediata als gestors del LA WEB  sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Mentre no es comuniquin tals fets, EL PRESTADOR quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

L’USUARI s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

.- Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic; Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

.- Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial.

.- Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

ENLLAÇOS EXTERNS.

L’establiment de hiperenllaços, no implica en cap cas l’existència de relació entre EL PRESTADOR i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I L’UTILITZACIÓ

EL PRESTADOR exclou fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

.- La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat exactitud i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis o defectes de tota classe dels continguts i informació transmesa, difosa, emmagatzemada o posada a la disposició de l’USUARI.

.- La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de l’USUARI.

.- EL PRESTADOR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster.

.- EL PRESTADOR no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. Tampoc es responsabilitzarà de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

En el cas que L’USUARI o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PRESTADOR identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PRESTADOR, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva L’USUARI que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PRESTADOR, o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’USUARI dret algun sobre els mateixos.

ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant EL PRESTADOR, L’USUARI haurà de dirigir-se al departament d’atenció a través de les vies de contacte establertes en aquest document.

En el document CONDICIONIS DE CONTRACTACIÓ, trobarà informació sobre el dret de desistiment i reclamacions així com els models a emplenar en cas que desitjar exercir-los.

Existeix la possibilitat de recórrer a un mecanisme extrajudicial de reclamació establert en el Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament i del Consell, de 21 de maig de 2013 i al que tindrà accés a través del següent enllaç:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per les lleis espanyoles i si escau les comunes europees.

Les parts se sotmetran per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir entre ells, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals següents:

En cas que L’USUARI tingui la condició de consumidor, seran competents els jutjats i tribunals del domicili de dita usuària.
En cas que el comprador tingui la condició d’empresari, seran competents els jutjats i tribunals de la localitat del PRESTADOR.

Scroll to Top